Mēslojuma apstrāde un transportēšana


Apstrādes ķēde atspoguļo dažādos produktu dzīvescikla posmus un mehāniskos stresus, kam tie var tikt pakļauti pirms nonākšanas pie galapatērētāja. Ir ļoti svarīgi, lai pēc piegādes produkts joprojām būtu apmierinošas kvalitātes un gatavs lietošanai, nebūtu negatīvas ietekmes attiecībā uz tā izmantošanu vai vēlāk – kultūraugu ražu. 

Lai minimizētu kvalitātes pasliktināšanās iespēju un izvairītos no mēslojuma drošuma problēmām transportēšanas laikā, uzmanība jāpievērš gan sākotnējām mēslošanas līdzekļa īpašībām, gan arī pareizām mēslojuma apstrādes procedūrām. Pareizai mēslojuma apstrādei un transportēšanai būtu jābalstās uz klimatiskajiem apstākļiem, mēslojuma veida īpatnībām un to, kādā veidā tas tiek transportēts (kā beramkrava vai maisos).

Drošuma un kvalitātes pārbaudes uz kuģiem un noliktavās

 • Kuģi ir jāpārbauda atbilstoši starptautiskajām (IMO) kvalitātes un drošuma procedūrām un atbilstoši vienotajam Yara pārbaužu standartam.
 • Ir jāpārliecinās, ka nenotiek nekāds savstarpējs piesārņojums pārkraušanas laikā vai noliktavā.
 • Produkta Dinamiskais Balsta leņķis (slīdamības leņķis) var tikt izmērīts ar sasvēršanās kastes metodi (IMO).
 • Neviena elektriskā iekārta nedrīkst nonākt tiešā kontaktā ar mēslojumu.
 • Ir jānovieto zīmes NESMĒĶĒT, un tās arī jāievēro.
 • Noliktavas grīdai, transportiera lentēm un aprīkojumam ir jābūt tīriem, sausiem un bez paliekām.
 • Specifikācijai neatbilstoši vai nederīgi izstrādājumi nedrīkst tikt glabāti produkta tuvumā.

Piesardzības pasākumi beramā mēslojuma kvalitātes saglabāšanai (iekraušana kuģos, liellaivās un kravas automašīnās)

 • Tīrs un sauss ietvars, bez piesārņojuma un redzamas rūsas. 
 • Cieši noslēgti lūku vāki, jūras kuģi jāpārbauda, izmantojot ultraskaņas noplūdes detektoru. 
 • Gadījumos, kad lūku vāki nav cieši noslēgti, veicams remonts (atjaunojamas gumijas blīves, kompresijas stieņi). 
 • Koka starpsienas būtu jāpārklāj ar plastmasu. Pirms tehniskās urīnvielas un kalcija nitrāta iekraušanas ir jāiztīra tvertnes virsma ar rūsas noņēmēju. 
 • Krava pilnībā jānosedz ar plastmasas plēvi un jānostiprina ar balstiem. 
 • Iekraušanu nedrīkst veikt nokrišņu vai biezas miglas apstākļos. 
 • Transportam - kravas automašīnai vai vagonam - jābūt sausam, tīram un pasargātam pret sliktiem laika apstākļiem un izbiršanu. 
 • Jāizvairās no produkcijas mešanas no liela augstuma tās iekraušanas laikā. 
 • Priekšroku dodiet kaskādveida iekraušanas padeves krānam vai transportiera lentēm. 
 • Krava ir jāapstrādā saskaņā ar Starptautiskās Jūras organizācijas noteikumiem (BC kods). 
 • Ja iespējams, apstrāde jāierobežo līdz iekraušanas beigām.

Izkraušana

 • Iesakām lietot ceļamkrānus vai kuģa celtņus, kas aprīkoti ar greiferi. 
 • Pārbaudiet kravu pirms izkraušanas sākšanas, pārbaudiet lūku apmales un kravas virsmu. 
 • Ja produkts ir bojāts (konstatējams piesārņojums / ūdens iekļūšana), zvaniet inspektoriem un par to informējiet kuģa kapteini. 
 • Bojātos produktus nofotografējiet un bildes nosūtiet tuvākajam vietējam klientu apkalpošanas centram. 
 • Ja bojājuma rezultātā produkts ir izlijis, tad situācija būtu jārisina saskaņā ar norādījumiem, kas sniegti produkta Drošības datu lapā (SDS).
 • Nenoņemiet plastmasas apvalku, līdz tiek sākta produkcijas izkraušana. 
 • Neveiciet izkraušanu nokrišņu vai biezas miglas apstākļos. Noslēdziet lūkas. 
 • Pārliecinieties, ka ūdens sabojātā krava vai piesārņotāji ir atdalīti no nebojātā produkta. 
 • Nejauciet izlijušo vai slapjo materiālu piestātnē vai uz klāja kuģa ar nebojāto produktu. 
 • Tīrīšanas laikā sagatavojiet darbam Bobcat, kolīdz ir savākta nozīmīga daļa no tvertnes produkcijas. 
 • Lai samazinātu putekļu veidošanos un vielas noplūdi, minimizējiet produkta kustināšanu, tostarp – tajā iebraucot. 
 • Lai izvairītos no saspiešanas, esiet uzmanīgi, rīkojoties ar produktu. 
 • Gādājiet, lai izkraušanas tehnika būtu tīra un sausa. 
 • Lai samazinātu ūdens uzsūkšanos, svarīgi ir izkraušanu veikt ātri. 
 • Regulāri kontrolējiet izbiršanu no greifera piltuves.

Mēslojuma iekšējais iepakojums ir ūdensizturīgs, taču, ja tas tiek bojāts, tas var kaitēt mēslojumam. Tāpēc esiet informēti par ikvienu ārēju bojājumu, kas radies transportēšanas vai izkraušanas laikā.

Mēslojuma segregācija

Mēslojums sastāv no dažāda lieluma daļiņām. Atrodoties kustībā vai vibrācijas ietekmē, mazākās un lielākās daļiņas cenšas savstarpēji atdalīties – mēslojums segregējas. Šis process var notikt vairākos sadales sistēmas punktos, jo īpaši, ja produkcija tiek krauta lielās kaudzēs. Mazākās daļiņas nonāk kaudzes centrā. Līdz ar to ir ieteicams veidot vairākas mazas kaudzes, jo tādējādi tiek nodrošināta laba sajaukšanās mēslojuma savākšanas laikā.

Veicot pareizu mēslojuma apstrādi, segregācija būtu jāsamazina līdz minimumam - tas novērstu to, ka vienāda lieluma daļiņu koncentrēšanās vienuviet var samazināt produkta pozitīvās īpašības.

Iekārtas iekraušanai, izkraušanai, uzglabāšanai un transportēšanai

 • Greiferiem, piltuvēm, kravas automašīnām, transportiera lentēm un produktu nodošanas punktiem ir jābūt tīriem un darba kārtībā esošiem. 
 • Iztukšojiet tvertnes un transportiera lentes pirms darba pārtraukumiem. 
 • Iztīriet tās, ja nepieciešams. Nav ieteicama pneimatisko konveijeru, Redler (ķēžu konveijeru) un skrūvveida barotavu izmantošana. 
 • Ja vien iespējams, vienmēr transportējiet pilnas paletes. 
 • Pārklājiet paletes ar aizsargplēvēm, ko pēc tam paglabājiet noliktavā. 
 • Pārliecinieties, ka YaraVita produkti transportēšanas laikā tiek pasargāti no bojājumiem vai netīrumiem.

Beramā mēslojuma uzglabāšana un izkraušana

 • Mēslošanas līdzekļi jāuzglabā uz tīrām un sausām virsmām. 
 • Uz grīdas atstātās pēdas drīz vien var veicināt uz tām esošā produkta pārvēršanos šķīdumā – tas notiks, mēslojumam saskaroties ar mitru gaisu. 
 • Durvīm ir jābūt blīvi aizvērtām un arī citām atverēm slēgtām. 
 • Tvertnes koka sienas ir jāpārklāj ar plastmasu, ja tās nav impregnētas. 
 • Beramie produkti jāpārklāj ar plastmasas loksnēm vai cita veida pārklāju uzreiz pēc izkraušanas. 
 • Katram pārklājam būtu jāaptver vismaz 0.5 m un tie savstarpēji jānostiprina. 
 • Ja tiek izmantotas vairākas vertikālas loksnes, augstākajām jānosedz zemākās. 
 • Tāpat ir nepieciešams, lai nosegts tiktu vismaz 1 m vismas produkta priekšā. 
 • Ņemot produktu no kaudzes, tas bez īpašas nepieciešamības nebūtu jāpakļauj gaisa ietekmei. 
 • Nekavējoties atkal apklājiet kaudzi, kolīdz esat veikuši nepieciešamās darbības. 
 • Novērsiet produkta savstarpēju piesārņošanos. 
 • Ja mēslojums izbiris, nekavējoties to savāciet un virsmu notīriet. 
 • Izvairieties no produkta izbiršanas kaudžu pārbīdīšanas ar frontālo iekrāvēju laikā; nepārpildiet lāpstu, neiebrauciet kaudzēs. 
 • Ja kaudzē ir novērojama produkta salipšana klučos, kaudze pirms piegādes patērētājam vai tālākas nosūtīšanas ir jāizsijā. 
 • Izvairieties no saskares ar siltuma avotiem. 
 • Neiebrauciet mēslojuma kaudzē ar iekrāvēja priekšējiem riteņiem.

Frontālo iekrāvēju izmantošana

Frontālais iekrāvējs ir ērts lietošanā, ja ir jāpārvieto beramkravas. Tomēr, lai nesabojātu materiālu, ir ieteicams ņemt vērā: 

 • Izvēlieties pareizu leņķi starp lāpstu un grīdu – tas jāievēro, lai samazinātu produkta saspiešanas iespēju.
 • Neturiet lāpstu plakaniski nolaistu.
 • Izvairieties no produkta izbiršanas uz grīdas.
 • Nebrauciet ar riteņiem uz kaudzes.

Mēslojuma iepakojumu manuāla apstrāde

Rīkojoties ar ķīmiskiem produktiem, vienmēr ir ieteicams aizsargāt savu ķermeni – neatkarīgi no tā, vai produkts ir klasificēts kā bīstams, vai nav. Izvairieties no tieša kontakta ar ādu un acīm. Vienmēr izlasiet norādes uz iepakojuma. Tās satur svarīgu informāciju par iespējamajiem apdraudējumiem un to, kā samazināt ar ar tiem saistītos riskus.

Lielu mēslojuma iepakojumu un palešu celšana un pārvietošana
 1. Neviens nedrīkst stāvēt zem kravas vai tuvu tai, kad tā tiek celta, pārvietota vai iztukšota.
 2. Celšanai jānotiek līgani un vertikālā veidā. Ja krava ir pacelta, iesāktais darbs ir jāpabeidz – nedrīkst atstāt kravu karājamies gaisā. 
 3. Iekārtām, ko izmanto lielu iepakojumu celšanai, ir jābūt ar gludām, noapaļotām malām, lai izvairītos no iepakojuma pacelšanas cilpu sabojāšanas. 
 4. Krava nedrīkst slīdot pārvietoties pa pacelšanas iekārtas zariem (celšanas dakšām). 
 5. Īpaša uzmanība jāpievērš iepakojuma atvēršanai, to sagriežot – ideālā gadījumā būtu lietot nazi ar garu rokturi.

Nelielu mēslojuma iepakojumu celšana un pārvietošana (manuāla apstrāde)

 1. Adopt a stable position, feet shoulder width apart and get a good hold.Neceliet vai neapstrādājiet pārmērīgi lielus smagumus. 
 2. Smagumu celšana un apstrāde var radīt traumas. 
 3. Ieņemiet stabilu pozīciju, kājas novietojiet plecu platumā un nostājieties tā, lai būtu ērta turēšana. 
 4. Celšanas un iepakojuma apstrādes laikā turiet galvu uz augšu un muguru taisnu. 
 5. Kad smagums ir pacelts, novietojiet rokas tādā pozīcijā, kas nodrošina stingru satvērienu.
 6. Nesot smagumu, turiet to tuvu ķermenim un jostasvietai. Nešanas laikā nesalieciet muguru vairāk, nekā sākotnēji. 
 7. Nešanas vai celšanas laikā izvairieties no muguras pagriešanas vai noliekšanās uz sāniem.
 8. Pārvietojieties līgani. 
 9. Vispirms nolieciet nesamo, pēc tam to sakārtojiet nepieciešamajā pozīcijā.