Mēslojuma produktu marķēšana


Uz mēslojuma iepakojuma etiķetes Jūs atradīsiet svarīgu informāciju par produkta transportēšanu, uzglabāšanu un izmantošanu. Produkta klasifikācija un marķēšana notiek saskaņā ar katras konkrētās valsts tiesību aktiem un ES regulējumu, bet transporta klasifikācija ir atbilstoša ANO Bīstamo kravu pārvadājumu prasībām – regulas modelim (TDG). Produkta ķīmiskais sastāvs ir norādīts uz iepakojuma, un tas ir saskaņā ar katras valsts nacionālo regulējumu. Vietējie pārdošanas biroji var sniegt papildu informāciju un palīdzību. 

Zemāk redzamajā tabulā ir parādīts, kā, izmantojot attiecīgus simbolus uz dažu mūsu galveno produktu iepakojuma etiķetēm, klienti tiek informēti par potenciālo apdraudējumu.

 

Kā jau tika norādīts ievadtekstā, marķēšanas elementus nosaka CLP regulējums un Bīstamo kravu pārvadājumu prasības (TDG). To pašu informāciju var atrast arī produktu drošības datu lapās. Atsauce: CLP regulējums: Regula (EK) Nr 1272/2008. CLP vai CLP regulējums (ķīmisko vielu un maisījumu klasifikācija, marķēšana un iepakošana) ir jāpiemēro visā ES un EEZ. Normatīvo aktu bāzē ir ieviesta arī ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma, kas balstās uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Globāli harmonizēto ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēmu (ANO GHS).

Nozares pienākums ir informēt par ķīmisko vielu bīstamību, pirms tās tiek laistas tirgū, kā arī tās atbilstoši klasificēt. Gadījumā, ja produkts ir bīstams, tas ir jāmarķē, lai potenciālie izmantotāji zinātu par tā ietekmi, pirms sāk ar to rīkoties. (Ref: Atsauce: ECHA mājaslapa)

Uz iepakojuma vienmēr ir norādīta produkta izcelsme. 

Priekšpuse gan lielajiem, gan arī mazajiem iepakojumiem tiek marķēta transportēšanai, izmantojot TDG marķējumu. 

Aizmugure gan lielajiem, gan arī mazajiem iepakojumiem parasti tiek marķēta gan saskaņā ar TDG, gan arī CLP marķēšanas prasībām. Mēs izmantojam konsolidēto marķējumu, izņemot gadījumus, kad: 

  • produkts netiek klasificēts transportēšanai. Šajā gadījumā tam ir tikai CLP marķējums un / vai 
  • konsolidētais marķējums var tikt pilnībā atspoguļots uz sānjoslas marķējuma. 

Konsolidētais marķējums tiek definēts kā vienota etiķete, kas satur visus elementus, ko pieprasa gan CLP, gan arī TDG regulējums. Gadījumos, kad apdraudējumu atspoguļo gan TDG, gan arī CLP piktogramma, CLP piktogramma netiek izmantota. 

Sānjosla mazajiem iepakojumiem satur vai nu konsolidēto marķējumu, vai arī CLP marķējumu (gadījumos, kad produkts netiek klasificēts transportēšanai). Sānjoslas marķējums var neatbilst visām prasībām, kādas ir norādītas CLP regulējumā.

Partiju kodēšana un krājumu rotācija (YaraVita produktiem)

Visiem YaraVita produktiem uz to iepakojuma ir norādīts sešu ciparu partijas kods, kas sniedz noderīgu informāciju noliktavas darbiniekiem. Šis kods ir uzdrukāts uz produkta ārējā iepakojuma, kā arī šķidro produktu pudelēm.

Lai veicinātu pārdomātu krājumu pārvaldību,arī uz YaraVita suspensiju ārējā iepakojuma ir uzdrukāta frāze attiecīgās valsts valodā, kurā minēts datums, līdz kuram produktu būtu jānovada izplatīšanas ķēdē līdz gala patērētājam un jāizlieto. 

Savukārt, lai nodrošinātu pareizu informāciju par mēslojuma ražošanā vai pārstrādē izmantotajiem produktiem vai izejvielām, vispareizāk būtu prasīt pēdējo - atjaunināto produkta drošības datu lapas (SDS) versiju, kas izstrādāta atbilstoši tās valsts tiesību aktiem, kurā produkti tiek lietoti. Pilnīga drošības datu lapa ietvers informāciju par iespējamo apdraudējumu, lietojot konkrēto produktu, kā arī rekomendācijas par tā apstrādi un uzglabāšanu, neparedzētām situācijām un iznīcināšanu. Korekta drošības datu lapa saturēs arī transporta klasifikācijas informāciju.