Mēslojuma uzglabāšana


Laba uzglabāšanas un uzkopšanas prakse vienmēr ir svarīga, lai nodrošinātu drošu darba vietu. Kur vien tas iespējams, mēslošanas līdzekļi būtu jāglabā slēgtā, drošā vietā, lai tos pasargātu no klimatiskajiem apstākļiem (saules, lietus u.c.) un samazinātu to zādzības risku. Ideāli uzglabāšanas nosacījumi ir:

 • Norobežota ēka, kas spēj aizsargāt produktus no laikapstākļiem un jo īpaši – tiešiem saules stariem. 
 • Tīra apkārtējā vide, bez putekļiem un netīrumiem. 
 • Nodrošināta temperatūra starp 5 un 30˚C (atsevišķi mēslojuma veidi ir jutīgi pret augstu temperatūru). 
 • Mēslojums ir pasargāts no mitruma, kas var radīt kunkuļus un putekļus, ietekmējot sagaidāmās izkliedes īpašības. 
 • Telpa ir aprīkota ar palešu plauktiem, kas novērš nepieciešamību iepakojumus kraut vienu uz otra. 
 • Tiek īstenota pareiza krājumu pārvaldība un ievērots princips – kas pirmais iekšā, pirmais arī ārā.

Uzglabāšana telpās

 1. Vislabākajā gadījumā mēslojumu būtu uzglabāt atsevišķā ēkā, kas būvēta no uguns izturīgiem materiāliem (piemēram, betona, ķieģeļiem, tērauda).
 2. Visām attiecīgajām ēkām būtu jābūt aprīkotām, ievērojot atbilstošus ventilācijas noteikumus – tas palīdzētu kliedēt siltumu un izgarojumus, mazinot ugunsgrēka vai ķīmisko izdalījumu rašanās draudus.
 3. Grīdai būtu jābūt līdzenai, sausai un vienmērīgai, bez grambām.
 4. Jāerobežo mēslojuma kaudžu augstums. Augstas kaudzes ar mēslojuma maisiem var kļūt nestabilas un sabrukt.
 5. Saskaņā ar nacionālo tiesisko regulējumu ir jāierobežo mēslojuma maisu kaudžu apjoms, ja tādas tiek veidotas. (300 tonnas amonija nitrātam (> 28 % N))
 6. Mēslojums jāuzglabā vismaz 1 metra attālumā no ēkas karnīzes un sijām, un, ja mēslojums ir maisos, arī no sienām.
 7. Ja mēslojums tiek likts uz paletēm, tās ir jānovieto uz līdzenas, sausas virsmas. Ja paletes tiek liktas viena otrai virsū, nepieciešams pārliecināties, ka to pamats ir labi nostiprināts un stingrs.
 8. Nedrīkst uzglabāt dažādus beramā mēslojuma veidus, kas nav savstarpēji saderīgi, tuvu vienu otram, piemēram, urīnvielu blakus amonija nitrātu saturošiem mēslošanas līdzekļiem; tie ir jāglabā kārtīgi nodalīti. Nekad nejauciet dažādus mēslojumus, iepriekš nepārbaudot to saderību. Glabājiet kaļķi un mēslojumu savstarpēji nodalītus. (Skatīt saderības matricu un sadaļu par mēslojuma fizikālajām īpašībām).
 9. Ja mēslojums tiek glabāts iekštelpās un uz līdzenas virsmas, ir iespējams maisus kraut augstumā līdz trim.
 10. Mēslojums ir jātur pa gabalu no uzliesmojošiem materiāliem. Jāpārliecinās, ka starp materiāliem ir vismaz 5 metru attālums. Lielākā daļa slāpekļa mēslošanas līdzekļu satur nitrātus, kas siltuma ietekmē sadalās, izstrādājot toksiskus slāpekļa oksīdus jau 150oC temperatūrā. Daži produkti var pat attīstīt oglekļa oksīdus (CO, CO2), kā arī sēra oksīdus.

Uzglabāšana ārpus telpām

 1. Mēslojumu uzglabāt uz paaugstinātas, labi drenētas, sausas un gludas virsmas.
 2. Zem mēslojuma maisiem novietot paletes, kas palīdzēs novērst tiešu to kontaktu ar zemi un ūdeni (t.i., spēcīga lietus gadījumā). Izmantot tikai paletes ar nebojātiem palešu vāciņiem, tām ir arī jābūt bez asumiem un naglām.
 3. Kaudzes nedrīkst liekties, taču, ja tas notiek, tās nepieciešams nekavējoties pārkraut.
 4. Lai saglabātu produkta kvalitāti, novietojiet tukšas paletes kaudzes augšā, taču zem pārsedzošās plēves – tas novērsīs produktu bojāšanos siltuma ietekmes rezultātā (ražotāju / piegādātāju ieteikums).
 5. Ja nav iespējama palešu kraušana plauktos, atsevišķas palešu kombinācijas var tikt novietotas viena uz otras.
 6. Kaudzes būtu jāpārsedz, lai novērstu iepakojuma maisu nosmērēšanos, un pārseguma loksnes būtu jānostiprina, lai tās samazinātu rīvēšanās un berzes dēļ paredzamo kaitējumu kaudzes apakšējam slānim.
 7. Esiet ļoti piesardzīgi, apklājot un atsedzot mēslojuma kaudzes – vislabāk to būtu darīt labos laikapstākļos.
 8. Pirms pārklājuma noņemšanas pārbaudiet kaudžu stabilitāti. Uz pārklājuma var būt novērojamas aļģes. Tas padara to glumu un potenciāli bīstamu.
 9. Aukstā laikā kaudžu virspuse var būt pārklāta ar ledu. Bieži vien tas ir smags un ass. Īpaši bīstami ir krītoši ledus kluči. Ledus ir slidens un tāpēc potenciāli bīstams.
 10. Ikviens mēslojums, kas tiek glabāts ārpus telpām,būtu jāpasargā no ārējo faktoru ietekmes, to apsedzot ar brezentu. Tāpēc aplieciet to rūpīgi ap produktu. Pārklājuma lokšņu salaiduma vietām būtu jābūt vismaz 30 cm. Rūpējieties, lai pamatne, uz kā novietots mēslojums, kā arī pievedceļi pie tās būtu bez mēslojuma noplūdes.

Uzglabājot mēslojumu ārpus telpām, virs apklātā mēslojuma novietojiet tukšās paletes – tas nepieciešams, lai pasargātu iepakojumus un brezentu no putnu nodarītā kaitējuma. 

Stabilitātes un drošības labad lielākos iepakojumus būtu jāuzglabā, kraujot tos piramīdas veidā. Palešu kaudzes augstums nedrīkst pārsniegt 3 paletes – atkarībā no produkta, palešu stabilitātes un izkraušanas tehnikas un aprīkojuma.

NEKAD pārklājuma loksnes netiniet ap rokām vai pirkstiem. Lokšņu virsma ir liela un pēkšņas vēja brāzmas var pacelt cilvēku no zemes, tādējādi smagi ievainojot aptītās rokas vai pirkstus. Pārklāšanas laikā izmantojiet cimdus.

Mēslojuma uzglabāšana tvertnēs

Atcerieties, ka daži minerālmēsli, piemēram, Suprasalpeter N27 un Axan (kā arī urīnviela) ir jutīgi pret augstām temperatūrām un tos nedrīkst uzglabāt tvertnēs, kas pakļautas saules gaismai. Pārliecinieties, ka glabāšanas laikā tvertnes patiešām ir cieši aizvērtas. Aizbīdnim, uzpildes un ventilācijas caurulēm ir jābūt pienācīgi noslēgtām, lai novērstu ventilāciju, kad tā nav parezēta. 

Mēslojumu, kas tiks glabāts tvertnēs, piegādā cisternās. Tvertnes uzpildes laikā spiediens nedrīkst pārsniegt 0,15 MPa = 1,5 kgf / cm2. Tam ir jāseko, lai novērstu mēslojuma daļiņu kvalitātes samazināšanos un putekļu rašanos. Lai veiktu saudzīgu apstrādi, pārliecinieties, ka pildāmā caurule ir viscaur gluda, tostarp ieliekuma vietās ar lielu liekuma rādiusu, tai iekšpusē nav papildu liekuma vietu vai asu malu.

Šķidrā mēslojuma uzglabāšana

Uzglabāšanas prasības ir atkarīgas no mēslojuma veida, lauksaimnieciskās topogrāfijas un loģistikas nosacījumiem. Prasības šķidrā mēslojuma uzglabāšanas tvertņu novietojumam:

 • Tvertņu pamats parasti ir līdzena betona virsma, kas stabili uzbūvēta un paredzēta ilgstošai lietošanai 
 • Visām mēslojuma novietnēm būtu jāatrodas vairāk nekā 10 metrus no ūdensteces (AIC) 
 • Izstrādājiet rīcības plānu ārkārtas situācijām, ja notikusi vielas noplūde.