Asociācijas un sertifikācija


Reizi divos gados kompānija Yara veic klientu apsekojumus un pēc tam nāk klajā ar iegūtajiem datiem – tas tiek darīts mūsu HESQ (veselība, vide, drošība un kvalitāte) pasākumu ietvaros un ir saistībā ar nepārtraukti veiktajiem uzlabojumiem kompānijas ietvaros. Tiek izsūtītas rakstveida anketas, bet iegūtās atbildes neatkarīgi un objektīvi izanalizētas, konstatējumus apspriežot un pieņemot attiecīgus lēmumus kompānijas vadības komandā. Tas mums palīdz izprast savus klientus vēl labāk.

EFMA produktu pārvaldība

Lai veiktu un vadītu visas kompānijā veiktās darbības, Yara izmanto Produktu pārvaldības principus. Yara ir apņēmusies ievērot Produktu pārvaldības principus, ko 2003.gadā izstrādājusi Eiropas Mēslošanas līdzekļu ražotāju asociācija (EFMA) , un atbilstību tiem pārbauda neatkarīgi auditori. Produktu pārvaldība nodrošina, ka visā mēslojuma ražošanas un izmantošanas ķēdē ikvienam procesam tiek veltīta pienācīga vērība – sākot no produktu izstrādes un izejvielu iepirkšanas līdz pat ražošanai, uzglabāšanai, izplatīšanai un visbeidzot tirdzniecībai, piegādei un izmantošanai lauksaimniecībās.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Yara ir apņēmusies iegūt ISO 9001 un ISO 14001, kā arī OHSAS 18001 sertifikāciju visās tās ražotnēs un attiecībā uz visām kompānijas veiktajām darbībām.

ISO 9001 ir daļa no ISO 9000 saimes, kas ietver kvalitātes vadības sistēmu standartus, ko uztur ISO, Starptautiskā standartizācijas organizācija, un to administrē akreditācijas un sertifikācijas iestādes, kas pārbauda īstenotās darbības, veicot auditus.

ISO 14001 pirmo reizi tika publicēts kā standarts 1996.gadā, un tas nosaka prasības attiecībā uz organizācijas vides vadības sistēmu.Tas attiecas uz tiem vides aspektiem, pār kuriem organizācijai ir kontrole un kur ir sagaidāms, ka tā tos var ietekmēt.

OHSAS 18001 ir starptautiski atzīta novērtējumu specifikācija attiecībā uz arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmām. To ir izstrādājuši dažādu vadošo tirdzniecības struktūru, kā arī starptautisko standartu un sertifikācijas iestāžu pārstāvji, un tās mērķis ir novērst trūkstošā risinājuma plaisu situācijās, kad nepastāv objektīvs, trešo pušu veikts, sertificējams starptautisks standarts.

REACH

Yara ir apņēmusies ievērot arī Eiropā spēkā esošo REACh (ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licenzēšanas un ierobežošanas) regulējumu, kas stājās spēkā 2007.gada 1.jūnijā ar mērķi uzlabot cilvēku veselības un vides aizsardzību. Bez paaugstinātām prasībām attiecībā uz ķimikāliju testēšanu tas ietver arī augstākas Eiropas tirgos izvirzītās prasības pēc informācijas apmaiņas starp piegādātājiem, klientiem, ražotājiem, importētājiem un kompetento iestāžu pārstāvjiem.

(Ietver arī citas vietēja mēroga dalības dažādās tirdzniecības asociācijās, regulējošajos mehānismos u.c.)