Saistības un politika

Yara ir apņēmusies savā darbībā nodrošināt caurspīdīgumu un augstu atbildību, kā arī ievērot starptautiskos līgumus un nacionālo normatīvo bāzi valstīs, kurās tā ir pārstāvēta.

Saistības un politika

Yara ir apņēmusies savā darbībā nodrošināt caurspīdīgumu un augstu atbildību, kā arī ievērot starptautiskos līgumus un nacionālo normatīvo bāzi valstīs, kurās tā ir pārstāvēta.

Turklāt kompānijas Yara darbības nosaka nozares standarti un starptautiskās vadlīnijas – ieskaitot vīziju un pamatvērtības, mērķus, stratēģijas un korporatīvo ētiku.

Mūsu vīzija – būt nozares virzītājam – liek mums nospraust nozares standartus. Mūsu misija – labāka raža – savukārt pieprasa nodrošināt labus ienākumus akcionāriem, klientiem, kompānijas darbiniekiem un sabiedrībai kopumā.

Stratēģiskā pieeja – būt globālajam līderim ilgtspējīgas lauksaimniecības un vides risinājumu jomā – un mūsu ambīcijas ietekmes radīšanā liek mums būt inovatīviem un iesaistīties dažādos procesos. Mūsu ilgtspējīgas un pelnošas izaugsmes stratēģija vienlaikus ir arī mūsu apņemšanās sekot ilgtspējas principiem un zaļajai izaugsmei, aptverot ekonomiskās, vides un sabiedrības intereses.

Par stratēģiskiem mērķiem ir noteikta kompānijas Yara atrašanās starp pasaules energoefektīvākajiem uzņēmumiem, siltumnīcefektu izraisošo gāzu izmešu apjoma mazināšana par 45 % laika periodā no 2004. līdz 2013. gadam, un atsaukšanās uz galvenajiem globālajiem izaicinājumiem. Bet vissvarīgākais – Yara ir nolēmusi būt vadošais spēlētājs darbinieku drošības jomā – ar mērķi negadījumu skaitu iespējami tuvināt nullei.

Mūsu saistības un apņemšanās ir ietvertas kompānijas stratēģijā, bet detalizēti izklāstītas Ētikas un uzņemto saistību programmā, kā arī Uzvedības kodeksā. Galvenās saistības attiecībā uz produkciju ir solījums ievērot Produktu pārvaldības nozares standartu. Bez tam kompānija Yara stingri turas pie savas pieņemtās veselības, vides, drošības un kvalitātes politikas – gan attiecībā uz ikdienas darbību, gan arī – biznesa attīstību.

Mēs ievērojam dažādus starptautiskos standartus cilvēktiesību aizsardzības un korupcijas novēršanas jomā, labas biznesa prakses vadlīnijas, mērām savu darbību ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības indeksos, kā arī sniedzam plašas un starptautiski pieejamas atskaites par sasniegtajiem rezultātiem.

Mēs esam apņēmušies ievērot starptautiskos standartus, atbalstot ANO Globālo līgumuOECD Vadlīnijas internacionālām kompānijām, ANO Cilvēktiesību deklarāciju un OECD Konvenciju par kukuļdošanas apkarošanu. Mēs atbalstām biznesa aicinājumu uz rīcību, atbalstot ANO Tūkstošgades attīstības mērķus, un mēs piekrītam FTSE4Good indeksa principiem. Yara ziņo saskaņā ar Globālo ziņošanas iniciatīvu (GRI).