Ilgtspējīga lauksaimniecība

„Yara” vēlas kļūt par globālu līderi ilgtspējīgas lauksaimniecības jomā un iestājas par vajadzību atrast saikni starp būtiskiem globālajiem jautājumiem un galveno uzdevumu, kas ir arī risinājums — veicināt lauksaimniecības ražīgumu, lai panāktu nodrošinātību ar pārtiku un samazinātu globālo sasilšanu.

Yara ir radīta, lai sekmētu ilgtspējīgu attīstību un radītu ietekmi nozarē. Tā kā esam vienīgā patiešām globālā kompānija visā minerālmēslu ražošanas nozarē, mums ir jāizmanto savās rokās esošās sviras – vairāk nekā simts gadu pieredze agronomijā un mēslojuma ražošanā, lai virzītu pasaules lauksaimniecību ilgtspējas virzienā.

Ilgtspējas pīlāri

Saskaņā ar visā pasaulē pieņemto ilgtspējīgas attīstības pieeju, Yara to īsteno, ilgtspējīgu lauksaimniecību uzlūkojot kā tādu, kas sastāv no trim pīlāriem:

  • Ienesīga produkcija

Ekonomiskā dimensija: lauksaimniecībai ir jānodrošina pietiekams finansiālais labums cilvēkiem, kas ar to nodarbojas – jādod viņiem iespēja būt pietiekami pārtikušiem, un jāveicina ražošana un vides saglabāšana.

  • Aizsargāta vide

Vides dimensija: ir jāminimizē neatjaunojamo dabas resursu izmantošana lauksaimniecībā, kā arī jāatjauno un jāpapildina tie resursi, kam tas ir iespējams.

  • Plaukstošas kopienas

Sabiedrības dimensija: lauksaimniecībai ir jāsekmē plaukstošas un dzīvotspējīgas lokālās kopienas, jāvirza tās uz ekonomisko un sociālo izaugsmi, tostarp nodrošinot veselīgu pārtiku.

Lauksaimnieciskais nozīmīgums

Globālās ilgtspējas kontekstā lauksaimniecība atrodas vērā ņemamā stāvoklī: šis sektors ir pasaules lielākais darba devējs, pārstāv nepastarpinātu zemes izmantošanu, taču vienlaikus arī nostāda dabiskās ekosistēmas riska zonā un ir aptuveni vienas ceturtās daļas no pasaules siltumnīcefektu izraisošo gāzu izmešiem radītājs. Tāpēc tieši pārdomāta un atbildīga lauksaimniecība ir izšķiroša pārtikas drošuma garantēšanā. Tāpat ir jāapzinās, ka lauksaimnieciskās darbības ir ievērojams klimata pārmaiņu ietekmētājs.

Lauksaimniecība un pārtikas ražošana kopā veido pasaules ekonomikas lielāko daļu, īpaši nozīmīgas šīs jomas ir attīstības valstīs. Tieši tur veiktās investīcijas lauksaimniecībā sniedz vislabāko efektu, kas izpaužas redzamākā ekonomiskajā izaugsmē, pieaugošā pārtikas drošumā un nabadzības apkarošanā.

Lauksaimnieciskās ražošanas kāpums ir bijis ļoti krass: neskatoties uz straujo lauksaimnieku skaita samazinājumu, it īpaši attīstītajās valstīs, produkcijas apjomi ir strauji auguši. Šis process tiek saukts par Zaļo revolūciju, un par tā iniciatoru tiek uzskatīts Nobela prēmijas laureāts Normans Borlougs. Zaļās revolūcijas rezultātā daudzviet lielā mērā ir samazināts bads; galvenie soļi, kas to ļāvuši paveikt, ir sēklas materiāla ar augstu ražību popularizēšana, apūdeņošana, moderna saimniecību pārvaldība un mēslojuma, kā arī pesticīdu lietošana.

Kamēr pārtikas ražošana audzēja apjomus, pārāk liela neatjaunojamo resursu jeb agroķīmisko izstrādājumu lietošana radīja vides apdraudējumu. Taču mūsdienās lauksaimnieki spēj saglabāt augstu ražību, vienlaikus saudzējot dabu, un tas ir kļuvis iespējams, pateicoties plašākām zināšanām, modernākiem lauksaimnieciskajiem instrumentiem un efektīvākām saimniecību pārvaldības metodēm.

Mūsdienās ir plaši atzīts, ka ilgtspējīga lauksaimniecība ir ļoti nozīmīga ceļā uz zaļo izaugsmi.

Saistītie jautājumi

Lauksaimniecības galvenais uzdevums ir saražot pārtiku, turklāt šai pārtikai ir jābūt drošai un jāapmierina augošais pieprasījums ilgtspējīgā veidā. Ilgtspēja attiecībā uz lauksaimniecību pieprasa, lai galvenie resursi, kā, piemēram, augsne, barības vielas un ūdens, netiktu patērēti bez kritiskas pieejas. Tātad ilgtspējīgas lauksaimnieciskās prakses risinājumiem ir jāaptver veidi, kā celt resursu izmantošanas efektivitāti.

Pasaules pārtikas ražošanai nākamajā paaudzē ir jāpalielinās aptuveni par 70 %, salīdzinot ar šābrīža situāciju, un tas ir jāsasniedz, apstrādājot apmēram tikpat daudz zemes, cik šobrīd, savukārt ūdens patēriņš ir jāsamazina. Šo uzdevumu papildus apgrūtina klimata pārmaiņas, nepieciešamība taupīt enerģiju un bagātīgas lauksaimnieciskās zemes īpatsvara kritums.

Lai padarītu lauksaimniecību ilgtspējīgu un to būtu iespējams uzlūkot kā daļu no ilgtspējīgas saimniekošanas risinājuma, visos tās procesos ir atbildīgi jāizvērtē saikne pārtika - ūdens – enerģija un globālā sasilšana.

Zināšanu līderis

Yara ir ieguvusi plašas lauksaimnieciskās zināšanas, kas palīdz īstenot ilgtspējīgu saimniekošanu. Mūsu galvenais ieguldījums ir lauksaimnieciskās produktivitātes celšana: uz esošās apstrādātās zemes izaudzētās pārtikas apjoma palielināšana ir izšķirošs faktors, lai būtu iespējams izvairīties no zemes izmantošanas mērķu maiņas, kas izraisa globālo sasilšanu un bioloģiskās daudzveidības zudumu.

Yara izstrādā kultūraugu barošanas koncepcijas, palīdz samazināt „oglekļa pēdu” mēslojumā un tātad arī lauksaimniecībā, un mēs sniedzam padomus lauksaimniekiem par to, kā izmantot īsto produktu īstajā apjomā un īstajā laikā. Sekmējam resursu izmantošanas efektivitāti, iesaistoties daudzpusējos dialogos un biznesa partnerattiecībās, un ceļam produktivitāti, cenšoties apturēt klimata pārmaiņas un veicinot pārtikas drošumu.