Vide

Kompānijas Yara speciālistu zināšanas un izstrādātie risinājumi var kompensēt lauksaimnieciskās darbības negatīvo ietekmi uz vidi, it īpaši kaitīgo izmešu daudzumu, kas nonāk gaisā un ūdenī.

Yara ir cieši saistīta ar tādiem globālajiem izaicinājumiem kā klimata pārmaiņas un vides aizsardzība. Vide ir viena no trim jomām, kur mēs spējam radīt būtisku ietekmi. Mēs esam patiesi norūpējušies par to, kā lauksaimniecība visā pasaulē ietekmē vidi kopumā un jo sevišķi – kā tā noved pie globālās sasilšanas. Tāpēc esam izstrādājuši risinājumus, lai samazinātu šīs jomas radīto „oglekļa pēdu”, kā arī cilvēciskās darbības izraisītās negatīvās sekas pilsētvidē.

Globālais izaicinājums

Cilvēcisko darbību rezultātā videi tiek nodarīts kaitējums, un galvenās negatīvās, ilgtspējīgu saimniekošanu izaicinošās, tendences ir ekonomiskā izaugsme un urbanizācija. Līdz ar to vides aspektā galvenais globālais izaicinājums ir nodrošināt zaļo izaugsmi un pieturēties pie zemas oglekļa emisijas saimniekošanas, kas rada mazāku „oglekļa pēdu”. Mūsdienās lauksaimniecība ir galvenais siltumnīcefektu izraisošo gāzu radītājs, līdz ar to „oglekļa pēdas” samazināšana vai pat oglekļa krātuvju izveidošana var sniegt būtisku ieguldījumu situācijas uzlabošanā.

Galvenais siltumnīcefektu izraisošo gāzu iemesls lauksaimniecībā ir šim mērķim izmantojamo zemju paplašināšana, kas radusies zemes izmantošanas mērķu maiņas rezultātā un ir cieši saistīta ar bioloģiskās daudzveidības zudumu. Minerālmēslu ražošana rada kaitīgo gāzu izmešus, taču jāpatur prātā, ka tieši minerālmēsli ir vitāli svarīgi, lai būtu iespējama lauksaimniecisko zemju paplašināšanas ierobežošana. Ar lauksaimnieciskā mēslojuma izmantošanu ir saistīts vēl kāds globāls izaicinājums – tā noplūde ūdensceļos, tādējādi radot uzturvielu pārslodzes, kas var būtiski ietekmēt jūras ekosistēmas, kā arī samazināt gruntsūdeņu kvalitāti.

Kaitīgos izmešus un vides piesārņojumu izsauc arī citas darbības. Galvenokārt tās ir ražošanas un transporta nozares radītās gāzes, ieskaitot slāpekļa oksīda izmešus, kas ceļas no transporta degvielā esošajiem naftas produktiem, elektroenerģijas ražošanas un rūpnieciskās ražošanas.

Globālā atbilde

Ilgtspējīga globālā izaugsme pieprasa rūpēties par dažādiem vides aspektiem. Atslēga, atbildot uz globālajiem vides jautājumiem, tai skaitā bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanu un piesārņojuma mazināšanu, meklējama saiknē "pārtikas drošums un klimata pārmaiņas". Nepieciešamība mazināt globālo sasilšanu ir būtiskākais aspekts, pie kā strādāt, un lauksaimniecība ir atbildīga par to, kā uzlabot produktivitāti un celt resursu izmantošanas efektivitāti.

Laikā, kad globālā politika joprojām sniedz nepārliecinošas atbildes uz klimata izmaiņu mestajiem izaicinājumiem, ir izstrādāti un praktiskajā dzīvē ieviesti dažādi nozares spēlētāju priekšlikumi, lai ar šo problēmu cīnītos – galvenokārt saistībā ar pārtikas ražošanu, un to galvenais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību un samazināt tās radīto „oglekļa pēdu”.

Vairākas lielās valstis atbildi uz darbībām, kas paredz ievērojamus kaitīgos slāpekļa oksīda izmešus, sniedz, ieviešot stingru regulējošo mehānismu, kā rezultātā šo izmešu apjoms samazinās.

Kompānijas Yara ietekme

Īstenojot videi un klimatam draudzīgu lauksaimniecisko izaugsmi, mēs īstenojam partnerattiecības, kuru mērķis ir celt produktivitāti un lauksaimnieku ienākumus, vienlaikus samazinot draudus videi. Piemērs tam ir zaļie koridori Tanzānijā.

Mūsu Kultūraugu barošanas koncepcija un ar to saistītie Precīzās lauksaimniecības instrumenti ļauj samazināt „oglekļa pēdu” lauksaimniecībā un palielināt resursu izmantošanas efektivitāti. Mūsu mēslošanas līdzekļi ar zemu oglekļa saturu tiek lietoti dažādām kultūraugu grupām, tai skaitā kartupeļiem Apvienotajā Karalistē un apelsīnu sulas ražošanā Floridā.

Attīstot jaunu slāpekļa oksīdu katalizatoru tehnoloģiju un ieviešot to mūsu slāpekļskābes rūpnīcās, esam spējuši ievērojami samazināt kompānijas radīto siltumnīcefektu izraisošo gāzu izmešu apjomu, turklāt padarījuši šo tehnoloģiju pieejamu arī citiem šīs jomas spēlētājiem.

Esam palīdzējuši izstrādāt metodes, kas samazina izmešu daudzumu, lietojot minerālo mēslojumu, tai skaitā mazinot tā noplūdi ūdensceļos. Baltijas jūras reģionā esam īstenojuši daudzpusēju sadarbību, prezentējot jaunus risinājumus – piemēram, izmantot ģipsi, lai augsnē ievadītu fosforu.

Yara piedāvā virkni gatavu risinājumu, kas vērsti uz piesārņojuma samazināšanu, tostarp mums ir risinājumi slāpekļa oksīdu samazināšanai, sērūdeņraža kontrolei saistībā ar smakām, ūdens attīrīšanai un korozijas novēršanai. Ir svarīgi, lai šie jautājumi būtu globālajā dienaskārtībā, jo gan slāpekļa oksīdi, gan sērūdeņradis ir kaitīgi cilvēku veselībai un apkārtējai videi.

Savā pamatbiznesā Yara meklē risinājumus vides aizsardzības jautājumiem, radot ietekmi:

  • ar izstrādāto slāpekļa oksīdu katalizatoru tehnoloģiju: šī metode ļauj samazināt slāpekļa oksīdu no slāpekļskābes rūpnīcām līdz pat 90%
  • ar zema oglekļa satura mēslošanas līdzekļiem: mēs piedāvājam virkni mēslošanas līdzekļu, kas ir izstrādāti uz nitrātu bāzes un ir ar zemu oglekļa saturu, kā arī produktus ar „oglekļa pēdas” garantiju
  • ar izstrādātajiem risinājumiem, kas atbalsta mūsu klientu centienus uzlabot savu darbību vides aspektā – piemērs ir mēslojuma lietošanas optimizēšana un slāpekļa oksīdu samazinājums izplūdes gāzēs