Stratēģiskā pieeja: ietekmes radīšana

Yara aktīvi reaģē uz globālajiem izaicinājumiem, un ir izveidota, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas. Gūstam arvien labākus panākumus, īstenojot stratēģiju, kas rada izdevīgumu gan iesaistītajām pusēm, gan sabiedrībai kopumā.

Izmantojot savas plašās zināšanas un pieredzi, atrodamies unikālā pozīcijā, lai attiecībā uz galvenajiem globālajiem izaicinājumiem attīstītu dzīvotspējīgus biznesa risinājumus. Mēs radām ietekmi, izmantojot ekonomiskos panākumus kā sviru pozitīvām izmaiņām.

Ietekmes radīšana ir kompānijas Yara stratēģiskā pieeja un vienlaikus arī veids, kā mēs vadām savu biznesu.

Ietekmes radīšana ir Yara biznesa stratēģijas integrētā daļa, un tā saista kompānijas biznesa aktivitātes un mērķus, mūsu globālo darbību un Yara vīziju un misiju.

Stratēģiskā pieeja

Ilgtspējīgs izdevīgums un spēja radīt ietekmi ir atkarīgi no konkurences priekšrocībām. Kompānijas Yara gadījumā tās lielā mērā ir mūsu zināšanu rezerves, globālais izvietojums un darbības mērogs, kā arī gadiem īstenotā progresa uzskaite ceļā uz izcilību savā jomā.

Ilgtspējīgas attīstības atslēga ir spēja savienot ekonomiskās, vides un sociālās intereses un radīt vērtību – nodrošinot rentabilitāti un dzīvotspēju – kā pamatu, lai atbildētu uz globālajiem izaicinājumiem.

Yara rada ietekmi dažādos veidos: caur sava pamatbiznesa darbībām, ceļot mūsu globālo pozīciju un zināšanas, uzlabojot mūsu organizācijas un tās piedāvājumu ilgtspēju, un īstenojot bezkompromisa pieeju attiecībā uz mūsu pamatprincipiem.

Mēs pastāvīgi strādājam pie savas darbības uzlabošanas, gan, virzoties uz operacionālo izcilību, gan, orientējoties uz inovācijām, izpēti un attīstību, vienlaikus saglabājot striktu fokusu uz pārstāvētās jomas vadošo spēlētāju līdzšinējiem sasniegumiem, tostarp veselības, vides, drošības, kvalitātes, atbilstības, kā arī ētikas jomā.

Papildus savas pamatdarbības attīstīšanai Yara sadarbojas un mijiedarbojas arī ar citām nozares attīstīšanā ieinteresētajām pusēm – tas nepieciešams, lai sasniegtu noteiktus industrijas standartus, iesaistītos politiskajos dialogos un attiecībās, kā arī rosinātu jaunas iniciatīvas attiecībā uz trim mūsu pamatfokusa jomām.

Izmantojot ietekmes radīšanu kā stratēģisku pieeju, mēs spējam identificēt, kā krustojas biznesa risinājumi un sabiedrības intereses, un noteikt, kā iesaistīto pušu dalība var atrast starpnozaru atbildes uz globālajiem izaicinājumiem.

Galvenie izaicinājumi

Yara ir identificējusi trīs galvenās fokusa jomas, kurās mēs esam īpaši labi pozicionēti, lai radītu izdevīgumu gan mūsu akcionāriem, gan patērētājiem un sabiedrībai kopumā – pārtikas drošums, resursu vadība un vides jautājumi.

Šīs fokusa jomas ir tikušas identificētas, analizējot globālās tendences un atbildot uz to izaicinājumiem, kā arī izvērtējot, kā tie attiecas uz kompānijas Yara pamatdarbību un kompetenci. Mūsu interešu pamatjoma ir pārtikas drošuma uzlabošana klimata izmaiņu un cīņas par resursiem saasinājuma apstākļos.

Lauksaimniecība rada aptuveni vienu ceturto daļu no pasaules siltumnīcefektu izraisošo gāzu izmešiem – tas skaidrojams ar zemes izmantošanas mērķu maiņu, mūsdienu lauksaimnieciskajai ekspansijai kļūstot par galveno piesārņojuma vaininieku.

Tā kā pasaulē jau šobrīd ir gandrīz miljards izsalkušu cilvēku, bet planētas iedzīvotāju skaits turpina augt un patērētā uztura izmaiņas rada arvien lielāku pieprasījumu pēc jauniem pārtikas veidiem, pārtikas ražošanai turpmāko gadu desmitu laikā ir būtiski jāpieaug.

Yara iestājas par resursu efektīvāku izmantošanu un atbalsta risinājumu – uz apstrādātās zemes izaudzēt vairāk pārtikas, investējot augstākas precizitātes tehnoloģijās, kas samazinātu zaudējumus, uzlabotu produktivitāti un ļautu iegūt augstāku ražīgumu.

Mēs to varam sekmēt, piedāvājot plašas zināšanas par dažādām augu kultūrām, augsni un tās auglības celšanu, kā arī popularizējot mūsu ražotos minerālmēslus ar zemām oglekļa emisijām, un citus līdzekļus un risinājumus lauksaimnieku atbalstam.

Ietekmes iniciatīvas

Izmantojot globālo iesaisti, pastāvīgo tehnoloģiju attīstīšanu un dalīšanos savās zināšanās, mēs ietekmējam politiskos ietvarus, ražošanas procesus un pārvaldības praksi dažādās lauksaimniecības apakšnozarēs. Mūsu speciālisti ir īstenojuši sadarbību ar dažādiem partneriem un paši rosinājuši projektus, kas sekmē zaļo izaugsmi.

Mūsu globālā pozīcija ļauj mums piedalīties dažāda ranga politiskajos dialogos un nodrošina platformu spēcīgām partnerībām un jaunām iniciatīvām. Tostarp piedalāmies Lauksaimniecības ceļveža jaunās vīzijas attīstīšanā, ieviešot Lauksaimnieciskās izaugsmes koridora koncepciju un atbalstot Sahāras mežu projektu. Tāpat esam iesaistījušies un veicinām Āfrikas Zaļo revolūciju.

Mūsu nozares platforma ļauj mums ietekmēt pārstāvētās jomas attīstību un izcelt vislabākās prakses piemērus. Tā ir arī kā pamats, lai nodrošinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības un vides risinājumu koncepcijas. Piemēri tādām ir mūsu Kultūraugu barošanas koncepcija un Precīzās lauksaimniecības instrumenti, kas ietekmē lauksaimniecisko produktivitāti un pārtikas drošumu. Tāpat mūsu jaunā Slāpekļa oksīdu katalizatoru tehnoloģija ir mūsu „oglekļa pēdas” garantijas pamats.