Mājaslapas lietošanas noteikumi


Šo mājaslapu (Vietni) pārvalda Yara International ASA, uzņēmums, kas reģistrēts Brønnøysund reģistra centrā ar reģistrācijas numuru 986228608, adrese Drammensveien 131, 0277 Oslo, Norvēģijā (turpmāk tekstā – “Yara”, “mēs”)
Šie lietošanas noteikumi nosaka, kā Jūs varat piekļūt vietnei un to izmantot. Piekļūstot vietnei vai izmantojot to, Jūs piekrītat šiem lietošanas noteikumiem. Ja šiem noteikumiem nepiekrītat, neizmantojiet šo vietni.

Šie noteikumi tiek piemēroti maksimālajā apjomā, ko pieļauj spēkā esošie likumi.
Yara ievēro savus Privātuma politikas noteikumus, kas ir pieejami pārskatīšanai Privātuma politikas lapā.

1. Mājaslapas izmantošana

Jūs varat:

a) pārlūkot jebkuru atvērtu vietnes lapu, lai iegūtu personisku atsauci;

b) izdrukāt vai lejupielādēt jebkurus vietnes izrakstus personiskai lietošanai;

c) vērst citu Jūsu organizācijas darbinieku uzmanību uz vietnē ievietoto materiālu.

Jūs nedrīkstat:

a) izmantot Vietni vai jebkuru no Vietnē esošajiem materiāliem komerciāliem mērķiem, iepriekš nesaņemot Yara rakstisku piekrišanu;

b) pārveidot jebkādus materiālu izrakstus no šīs mājaslapas, kurus esat izdrukājis vai lejupielādējis saskaņā ar b) apakšpunktu augstāk;

c) izmantot jebkādas ilustrācijas, fotogrāfijas, video vai audio sekvences vai jebkuru grafiku atsevišķi no pievienotā teksta;

d) pārkāpt šos noteikumus vai jebkurus piemērojamos likumus vai noteikumus.

Pārkāpjot šos noteikumus, Jūsu tiesības izmantot šo Vietni nekavējoties tiek pārtrauktas, un pēc mūsu izvēles Jums ir jāatdod vai jāiznīcina visas Jūsu izgatavoto materiālu kopijas. Mēs paturam tiesības izmantot visus pieejamos tiesiskos aizsardzības līdzekļus.

2. Piekļuve Vietnei un izmaiņas tajā


Jūs esat atbildīgs par visu nepieciešamo, lai jūs varētu piekļūt šai mājaslapai.

Piekļuve Vietnei ir atļauta uz laiku. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma apturēt piekļuvi visai mājaslapai vai tās daļai vai slēgt to uz nenoteiktu laiku. Mēs nebūsim atbildīgi, ja kāda iemesla dēļ Vietne nav pieejama.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas Vietnē un visos tajā ievietotajos materiālos. Mūsu mērķis ir regulāri atjaunināt šo mājaslapu, taču mums nav pienākuma to darīt.

3. Intelektuālā īpašuma tiesības


Mēs esam visu Vietnes un tajā publicēto materiālu intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieki vai licenciāti. Visas tiesības, īpašumtiesības un/vai intereses, kas piemērojamas Vietnei jebkurā pasaules valstī vai jurisdikcijā, neatkarīgi no tā, vai tās ir reģistrētas vai nav, un tajā publicētie materiāli ir rezervēti. Vietnes un vietnē publicēto materiālu izmantošana ir aizliegta, ja vien tas nav nepārprotami atļauts saskaņā ar šiem noteikumiem.

Vienmēr ir jāatzīst mūsu (un visu identificēto līdzdalībnieku) kā Vietnes materiālu autora statuss.

4. Atruna un atbildības ierobežošana


Vietne tiek nodrošināta “tāda, kāda tā ir”. Mēs nesniedzam nekādu garantiju, galvojumu vai pārstāvību attiecībā uz Vietni vai tajā attēloto materiālu derīgumu, precizitāti, pareizību, piemērotību, pieejamību vai savlaicīgumu. Ja mēs Vietnē piedāvājam saites uz citām vietnēm, kuras pārvalda trešās puses, tas pats attiecas uz šādām vietnēm un šādās vietnēs attēloto materiālu. Jebkāda to izmantošana ir jūsu atbildība un nekādā veidā nevar būt par pamatu mūsu atbildībai.

Ciktāl tas ir atļauts likumā, ar šo mēs skaidri izslēdzam jebkādu atbildību par tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu, tostarp, bet ne tikai, peļņas zaudējumus, pārdošanas zaudējumus, uzņēmējdarbības zaudēšanu, biznesa pārtraukšanu, datu vai informācijas zaudēšanu vai sabojāšanu, biznesa iespēju zaudēšanu, nemateriālo vērtību un/vai reputācijas zaudēšanu, kas rodas saistībā ar vai izriet no Vietnes un jebkāda tajā ievietotā materiāla lietošanas, nespējas to izmantot vai tā izmantošanas rezultātiem. Ja mēs Vietnē piedāvājam saites uz vietnēm, kuras pārvalda trešās puses, tas pats attiecas uz šādām vietnēm un šādās vietnēs attēloto materiālu.

5. Izmaiņas


Mēs ievietosim atsevišķu paziņojumu Vietnē un/vai kā citādi ar Jums sazināsimies, pirms veiksim būtiskas izmaiņas šajos noteikumos un nosacījumos vai tādas izmaiņas, kas varētu attiekties uz Jūsu tiesībām un ietekmēt tās. Ja nepiekrītat izmaiņām, neturpiniet izmantot šo vietni.

6. Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti


Šos noteikumus regulē un interpretē saskaņā ar Norvēģijas likumiem, un tie ir pakļauti tikai Norvēģijas tiesas jurisdikcijai, tomēr mēs saglabājam tiesības celt prasību pret jums par šo nosacījumu pārkāpšanu jūsu dzīvesvietas valstī vai jebkurā citā atbilstošā valstī.

7. Kontaktpersona


Ja Jums ir kādi jautājumi vai komentāri par šiem noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums web@yara.com. Jūs varat mūs sasniegt arī pa pastu, adresējot vēstuli:

Yara International ASA
Skøyen
0213 Oslo
Norvēģija