Lietošanas noteikumi un nosacījumi

Atruna

Komentāri un materiāli, kas izvietoti šajā informācijas vietnē, nav paredzēti, lai sniegtu pilnībā uzticamu padomu. Kompānija Yara distancējas no atbildības, kas varētu rasties no lapas apmeklētāju vai jebkuras personas, kas varētu būt informēta par tās saturu, paļaušanās uz te atrodamo informāciju.

Mūsu mērķis ir atjaunot šo informācijas vietni regulāri un mēs varam izmainīt tās saturu jebkurā laikā. Ja radīsies tāda nepieciešamība, mēs varam apturēt pieeju tai vai aizvērt to uz visiem laikiem. Jebkurš šajā lapā atrodamais materiāls konkrētajā brīdī, kad to aplūkojat, var būt novecojis, un kompānijai Yara nav pienākuma to atjaunināt.

Informācijas vietnē izvietotie materiāli ir bez jebkādām garantijām, nosacījumiem vai apgalvojumiem par precizitāti. Ciktāl to atļauj likums, Yara un ar to saistītās puses ar šo skaidri izslēdz:

visus apstākļus, garantijas un citus nosacījumus, kas citādā gadījumā varētu būt noteikti ar likumu;

atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem vai ar tiem saistībā esošiem zaudējumiem un bojājumiem, ko nodarījis kāds lapas lietotājs vai persona, kas bijusi saistīta ar šīs informācijas vietnes izmantošanu, atbildību par nenodrošinātu iespēju lietot lapu vai negatīviem tās lietošanas rezultātiem, jebkurām saitēm, kas ir ar šo lapu saistītas, un visiem materiāliem, kas tajā ir publicēti. Atsevišķas jurisdikcijas nepieļauj likumā noteikto garantiju izslēgšanu, un šādā gadījumā kompānijas Yara atbildība tiek ierobežota līdz juridiski maksimāli pieļaujamajam apmēram.

Dažas kompānijas, kas ir saistītas ar kompāniju Yara, var būt atsevišķas sabiedrības, kas darbojas nošķirti, taču mēs varam lietot apzīmējumu Yara, „mēs” vai „mūs”, lai norādītu uz Yara uzņēmumiem kopumā. Tas tiek darīts ērtības labad un nav domāts kā precīzs attiecību starp juridiski nodalītām organizācijām apraksts.

Šī lapa un visi dokumenti, kas tajā minēti, sniedz lietošanas noteikumus, kurus ievērojot, varat piekļūt šai informācijas vietnei un to izmantot. To darot, Jūs apliecināt, ka akceptējat šos lietošanas noteikumus.

Jūs apliecināt, ka Jūsu pieeja šai vietnei un tās izmantošana ir atbilstoša vietējiem likumiem.

Pieeja šai informācijas vietnei ir atļauta uz šābrīža nosacījumiem un mēs paturam tiesības atsaukt vai mainīt jebkuru pakalpojumu vai šajā lapā publicēto saturu bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs neesam atbildīgi par to, ka kaut kādu iemeslu dēļ minētā informācijas vietne kādā brīdī uz noteiktu laika periodu nav pieejama. Laiku pa laikam mēs varam ierobežot piekļuvi tai vai kādai tās daļai.

Ja Jūs esat izvēlējies pats vai Jums tiek nodrošināts lietotāja identifikācijas kods, parole vai kāda cita informācija, kas atvieglo šīs vietnes izmantošanu, Jums šī informācija ir jāsaglabā kā konfidenciāla un Jūs to nedrīkstat atklāt trešajām pusēm. Mums ir tiesības bloķēt ikvienu lietotāja identifikācijas kodu vai paroli, neatkarīgi no tā, vai to esat izveidojuši Jūs vai piešķīruši mēs, turklāt varam to darīt jebkurā laikā, ja mums ir aizdomas, ka neesiet ievērojuši jebkuru no šeit minētajiem lietošanas noteikumiem.

Jūs esat atbildīgs par ikvienu panākto vienošanos, kas ir bijusi nepieciešama, lai Jūs piekļūtu šai informācijas vietnei.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Kompānija Yara ir visu intelektuālā īpašuma tiesību, kas ir minētas šajā informācijas vietnē un tajā atrodamajos materiālos, licenču īpašnieks. Darbus aizsargā visā pasaulē spēkā esoši intelektuālā īpašuma likumi un līgumi. Visas šīs tiesības tiek paturētas.

Mūsu „multimediju bibliotēka” satur materiālus, kas ir izmantojami saskaņā ar norādījumiem, ko sniedz attiecīgā lapas sadaļa. Savai personiskajai lietošanai Jūs varat izdrukāt vienu tās satura kopiju vai lejupielādēt izvilkumus no jebkuras citas šīs vietnes sadaļas. Tāpat Jūs varat nodot mājaslapā publicēto materiālu citām personām savā organizācijā. Izņemot „multimediju bibliotēkā” atrodamo informāciju, Jūs nedrīkstat pārveidot nevienu mājaslapā atrodamo lejuplādēto materiālu, to izdrukājot vai izmantojot digitālā formā, un nedrīkstat izmantot nevienu ilustrāciju, fotogrāfiju, video vai audio materiālu, kā arī grafikus atrauti no paskaidrojošā teksta.

Jums ir jebkurā laikā jāatzīst mūs (kā arī mūsu partneri, uz kuriem sniegta atsauce) par šajā informācijas vietnē atrodamo materiālu autoriem.

Jūs nedrīkstat izmantot nevienu šajā mājaslapā atrodamās informācijas daļu komerciāliem nolūkiem, ja vien neesat šim nolūkam no mums vai mūsu norādītajiem licenzētājiem iegādājies speciālu licenci. Ja Jūs izdrukājat, kopējat vai lejupielādējat daļu no šīs vietnes satura, pārkāpjot šeit minētos lietošanas nosacījumus, Jūsu tiesības izmantot šo lapu tiek nekavējoties izbeigtas un Jūsu pienākums ir atgriezt mums vai iznīcināt ikvienu kopiju no šeit iegūtajiem materiāliem.

Kompānija Yara ir reģistrējusi vairākas preču zīmes. Papildus pašam nosaukumam „Yara” un šīs lapas augšpusē atrodamajam kompānijas logo ir reģistrētas tādas preču zīmes kā YaraBela, YaraLiva, YaraMila, YaraVera un YaraVita, taču šis uzskaitījums var nebūt pilnīgs.

Yara privātuma politika